Per fer efectiu el dret a una educació equitativa i de qualitat és fa necessari detectar les barreres del context escolar que dificulten l’accés, la participació i l’aprenentatge de tot l’alumnat, però especialment d’aquell més vulnerable com és l’estudiant amb NESE, havent-se de procurar els suports necessaris per garantir un sistema educatiu respectuós i acollidor de la diversitat. En aquest context complex, el i la docent ha de caracteritzar-se per entendre la diversitat com un valor, tenir altes expectatives de tot i cadascun del seu alumnat i la necessitat de treballar en equip, desenvolupant una pedagogia inclusiva. En aquest sentit, la tardor inclusiva pretén donar a conèixer a la comunitat educativa distintes experiències d’aprenentatge i participació que donen resposta a la diversitat de necessitats dels centres escolars,  parant especial atenció a l’alumnat amb diversitat funcional i les seues famílies.

PROGRAMA
INSCRIPCIÓ
COM ARRIBAR